31.1.15

3. klasside emakeeleolümpiaadide tööd


Tere!

Läänemaa klassiõpetajad koostöös Haapsalu kolledžiga on jõudnud nüüd sinnamaale, et kolledži kodulehelt on kättesaadavad meie tööd (rääkisime nendest suveseminaril) alates 2007.
aastast. Olemas on tööd, hindamisjuhendid ja ka kuulamisülesannete lingid.
Materjal on kättesaadav aadressilt:


 
Toredat kasutamist soovib kõigi töid koostanud Läänemaa klassiõpetajate nimel

 Riina Leidsalu

Kullamaa KK

28.1.15

Midrimaa

Midrimaa  maakonnavooru 27. veebruaril Tapa Gümnaasiumis. Üks Ellen Niidu ja üks vabalt valitud eesti lastekirjaniku luuletus. Lapsed kirja hiljemalt 20. veebruaril. 1-2 last vanuserühmast. Üleriigiline
Üleriigiline lõppvõistlus:
 
16. märts 2015, kell 10.30 Tapal.
üldhariduskoolide 1.-6. klasside õpilased
a)noorem vanuserühm (1.–3. klass);

b) vanem vanuserühm (4.–6. klass).

 Esinemise pikkus kuni 6 minutit.

virtuaalne käsitöönäitus ,,Sõbralt sõbrale"

Sõber on see, kes annab sulle täieliku vabaduse olla sina ise. (Jim Morrison)


Eesti Tööõpetajate Selts koostöös Soome Tehniliste Ainete Liiduga kuulutab välja virtuaalse käsitöönäituse „Sõbralt sõbrale“.  Näitusele, mis seatakse üles internetikeskkonda, saavad Eesti ja Soome koolid esitada pilte õpilastöödest, mis on valmistatud oma käte ja oskustega. Tähtis pole eseme eesmärk või selle valmistamiseks kasutatud tehnoloogia. Oluline pole ka materjal või kasutatud abivahendid - peamine, et see oleks tehtud õpilase enda hinge ja südamega - eesmärgiga Sõbralt sõbrale!

Näitusel osalemiseks tee teosest, taiesest või leiutistest pilti ja lae üles aadressil www.virtuaalnaitus.ee

Küsimustega palun pöörduda: tooopetus@gmail.com

Töö peab olema õpilase poolt ise tehtud

 

• Ühel fotol peab olema üks ese

 

• Foto formaat peab olema jpg, png või gif

 

• Foto lühem külg peab olema vähemalt 1200 punkti

 

• Tööde esitamise tähtaeg on 15. aprill

 

Näitusele, mis seatakse üles internetikeskkonda, saavad Eesti ja Soome koolid esitada pilte õpilastöödest, mis on valmistatud

oma käte ja oskustega. Tähtis pole eseme eesmärk või selle valmistamiseks kasutatud tehnoloogia. Oluline pole ka materjal või

kasutatud abivahendid - peamine, et see oleks tehtud õpilase enda hinge ja südamega - eesmärgiga Sõbralt sõbrale! Näitusel

 
 
 


 
 
 
 
Eesti Tööõpetajate Selts koostöös Soome Tehniliste Ainete Liiduga kuulutab välja virtuaalse käsitöönäituse „Sõbralt sõbrale“.

Näitusele, mis seatakse üles internetikeskkonda, saavad Eesti ja Soome koolid esitada pilte õpilastöödest, mis on valmistatud

oma käte ja oskustega. Tähtis pole eseme eesmärk või selle valmistamiseks kasutatud tehnoloogia. Oluline pole ka materjal või

kasutatud abivahendid - peamine, et see oleks tehtud õpilase enda hinge ja südamega - eesmärgiga Sõbralt sõbrale! Näitusel


osalemiseks tee teosest üks või mitu pilti ja lae need alates 1. veebruarist kuni 15. aprillini 2014 ülesse aadressile
www.virtuaalnaitus.ee

 


  

27.1.15

26.1.15

HITSA koolitused


Tere!

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub osalema veebruaris algavatel koolitustel. HITSA koolitustel on alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatel ja haridusasutuste juhtidel, samuti haridustehnoloogidel võimalus tasuta osaleda eeldusel, et kursus lõpetatakse edukalt.

Innovaatilised õpilood
02.02-16.03.2015, veebipõhine
Õpilugu ehk õpistsenaarium on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ning õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad. Koolitusel anname ülevaate juba loodud õpilugudest, millega tundi mitmekesisemaks ja põnevamaks muuta ning juhendame, kuidas ise luua toimiv ning kaasahaarav õpilugu.

 
Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad
04.02-11.03.2015, auditoorne (Viljandi)
Koolitusel tutvustame loovuse äratamise meetodeid, veebipõhiseid ühistöö vahendeid ja programme, mis aitavad õpetajal juhendada loovtööde tegemist. Koolitus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele ja e-õppele.


Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul


Koolituse teemad keskenduvad õpistiilidele ja õppijate individuaalsetele iseärasustele digitaalsetes keskkondades õppides ning tehnoloogilistele vahenditele, mis sobivad õppijate toetamiseks ja hindamiseks.

Koolitus kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne algust on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul "Õpetaja pädevused digiajastul."


Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks
09.02-08.03.2015, veebipõhine
Kursus on mõeldud alus-, üldhariduskooli ja kutsekooli õpetajatele ning õppejõududele, kes soovivad oma e-kursust arendada kvaliteedimärgi vääriliseks. Kursusel aitame osalejal analüüsida ja parandada oma e-kursust ning tutvustame e-õppe kvaliteedimärgi taotlemise protsessi ja nõudeid.


Ühistöö vahendid
09.02-29.03.2015, veebipõhine
Kõikide kooliastmete õpetajatele ja õppealajuhatajatele mõeldud kursusel õpetame kasutama erinevaid veebipõhiseid vahendeid, mis võimaldavad ühistööd läbi viia nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Tutvustame vabavaralisi ühistöö vahendeid, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat luua.


Esimesed sammud programmeerimises

23.02-22.03.2015, veebipõhine
Programmeerimise kui ühe IKT valdkonna tutvustamine õpilastele arendab nende loogilist mõtlemist, probleemide lahendamist, matemaatilisi võimeid, kujundab põhjus-tagajärg seosest arusaamist ja annab võimaluse olla arvutis looja, mitte ainult tarbija. Koolitusel anname esmased teadmised programmeerimisega seotud mõistetest ja programmidest ning tutvustame hiire-, klaviatuuri-, loogika-,  mõtlemis- ja vähest programmeerimist nõudvaid mänge.

 
Vaata ka teisi algavaid koolitusi HITSA Koolitusveebist: http://koolitus.hitsa.ee

 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

kingitus Elronilt


Tere!

 Elron tänab Eesti elu edendajaid. Igal kuul valime välja ühe ametiala, mille esindajatel on võimalus kahe nädala jooksul kiiret ja mugavat rongisõitu vaid poole piletihinna eest nautida.

 Veebruarikuu kangelasteks on õpetajad, kes saavad soodsamalt sõita 2.-15.veebruaril ITIC kaardi ja isikuttõendava dokumendi esitamisel.

 

Lisa saab lugeda Elroni kodulehelt  http://elron.ee/elroni-kuu-kangelane/ , alati võib ka minuga ühendust võtta.

 Kõikide kauniste soovidega alanud nädalaks,

 Mai Vahtrik

Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht

AMI koolitused

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  klassiõpetajatele kursuse
 "Väärtuskasvatus algkoolis"

TALLINNAS neljapäeval, 26.veebruaril kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja)

NB! Tegemist 2014.a. kevadtalvel Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud. Tartus toimub kursus aprillikuus.

Sisu:
Kursusel tutvustatakse õppematerjale, mis on abiks aineõpetajale algkooli I kooliastmes (inimeseõpetuse, eesti keele tundides). Koolil ja õpetajal on oluline roll väärtuskasvatajana aineõpetuse kõrval. Antud õppematerjalid toetavad õppijat mõtlemisel, valikute tegemisel ning otsuste langetamisel. Järjest mitmekesisem elu meie ümber nõuab suuremaid valikute tegemisi, mis nõuavad lastelt ka suuremaid oskusi. Uues RÕK-is on lisatud läbivate teemade hulka ka teema “Väärtused ja eetilisus”.

 Teemad:
- õppematerjali tutvustus ( tunnikavad õpetajale- erinevate õppemeetodite rakendamine koos õppematerjalidega õpilastele)
- õppeainete lõimingu võimalusi väärtuskasvatuse teema käsitlemisel (õppekava rakendamine)
- videote kasutamine õppetöös
- IKT vahendite kasutamise võimalusi

Lektor: Tuuli Koitjärv

Kursuse osalustasu 56.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
------------
Veel võimalik osaleda järgmisel kursusel

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab veebruarikuus Tallinnas lisakursuse "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes".
NB! Tegemist 2013.-14.a. toimunud kursuste kordusega. Materjale uuendatud

 TALLINNAS kolmapäeval, 11.veebruaril kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) kursusele veel 3-4 vaba kohta
nb! 28.jaanuari samale kursusele Tallinnas kõik kohad täis! Tartus toimus kursus 21.jaanuaril

    Teemad:
     * funktsionaalse lugemisoskuse arendamine;
     * erinevate harjutuste/ülesannete tüübid;
     * 3. kl tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas

Lektor: Küllike Kütimets

  Kursuse osalustasu 58.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

21.1.15

KIKi keskkonnaprogrammist


Hea koolipere!

 

 

Veel pea kuu saab KIKi keskkonnaprogrammist taotleda toetusi keskkonnahariduslike projektide jaoks. Selle aasta esimene voor lõppeb 16. veebruaril.

Teatud toetavate tegevuste osas on võimalik nüüdsest toetust taotleda vaid kord aastas ja seda aasta alguses toimuvas voorus. Näiteks õppeprogrammis osalemiseks või teatud tingimustel laagri korraldamiseks.

 
Valmis on saanud abimaterjal, mis jagab seletusi ja nõuandeid keskkonnateadlikkuse programmist taotlemiseks. Selle leiab siit.

 
Lisaks toimuvad jaanuaris üle Eesti KIKi infopäevad, kus KIKi töötajad tutvustavad taotlemist maakondades koha peal. Infopäevadest loe siit.

 

Edukat aasta algust

 
Narva mnt 7A Tallinn
Tel: 627 4171
Faks: 627 4170
www.kik.ee/facebook
www.kik.ee/twitter
www.kik.ee

toetused „Teater Maal“


Tere!

Annan teile teada   et alanud on Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater Maal“ taotluste vastuvõtmine 2015.aastaks. Enamus süsteemist on jäänud samaks .

Uuenenud on nimi, ülesehitus, summad ja vormid.

Hea uudis on see, et lapsed Teatrisse on võimalik taotleda nüüd  0,90 eurot /km kohta  ( varem  oli 0,60 eurot) Taotlusi saavad esitada   koolid    väljaspool teatrilinnu.  (Meie maakonnas siis koolid ja lasteaiad väljaspool Rakveret)

 

Kogu  info on olemas Rahvakultuuri Keskuse kodulehel www.rahvakultuur.ee Toetusprogrammide all.  Reglement, taotluste ja aruannete vormid. Samas on ka  teatrite nimekiri,

keda võib külla kutsuda ja etenduste nimekiri, mida võib statsionaari vaatama sõita.

 

Häid teatrielamusi ,

 

Pilvi Lepiksoo

rahvakultuuri spetsialist

3258037, 53324118

 

20.1.15

Huvitav Kool

Räpina Aianduskooli ettevõtmine: uuri ja võta osa

https://docs.google.com/forms/d/1H4_m9RZkVP4W9Rrjn_sDiId7aOfiyjMaRLyZqWO8cWE/viewform?c=0&w=1

uuringu „Õpetajate täiendusõppe vajadused“ tulemused


28. jaanuaril 2015. a kell 10.00-12.30 tutvustab Balti Uuringute Instituut kõigile huvilistele Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tellitud uuringu „Õpetajate täiendusõppe vajadused“ tulemusi.

Uuringu eesmärgiks oli saada tagasisidet üldhariduskoolides töötavate õpetajate täiendusõppe süsteemile, selgitada välja õpetajate täiendusõppe vajadus ning saada vajalikku infot täiendusõppe süsteemi arendamiseks ning prioriteetsete koolitusvaldkondade määratlemiseks järgnevateks aastateks. Uuringus osales kokku üle 200 koolijuhi ja 900 õpetaja.

Esitlus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis (Munga 18, Tartu).

Päevakava

10.00-10.30 Tervituskohv

10.30-12.00 Uuringu tutvustus

12.00-12.30 Küsimused ja arutelu

Osalemiseks palume registreeruda kuni 26. jaanuarini siin:

https://www.hm.ee/et/node/4822


Palun levitage kutset ka oma õpetajaskonna seas. Olete oodatud!
Lugupidamisega,

Haridus- ja Teadusministeerium
Balti Uuringute Instituut


Täiendav info:

Eneken Juurmann
Peaekspert
Õpetajaosakond
Haridus- ja Teadusministeerium
Telefon 735 4060
E-post: Eneken.Juurmann@hm.ee


Kristina Kallas, uuringu juht
Balti Uuringute Instituut
Lai 30, 51005 Tartu
www.ibs.ee
kristina@ibs.ee
M: +372 5118311

19.1.15

“Video kasutamine õppetöös”


Hitsa Innovatsioonikeskuse ja Eesti Klassiõpetajate Liidu koostöös on valminud veebikursus, kuhu oodatakse klassiõpetajaid, kes on huvitatud video kasutamisest õppetöös.

Kursusel käsitleme järgmisi teemasid:

Video kasutamine õppetöös, tunnikava koostamine

Videokogumikud Internetis

Video kasutamine õppematerjalide loomisel

 

Kursuse sihtrühm: algklassiõpetajad

Õppetöö vorm: veebipõhine

Kursuse maht: 6 nädalat (26 akad/h)

Eeldused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe.

 

Kursus on algklassiõpetajatele tasuta.

 

Veebikursus toimub Koolielu portaali kogukonnas “Video kasutamine õppetöös”, millel on suletud liikmelisus. Huvilistel tuleb esitada liitumistaotlus (vajalik on Koolielu kasutajakonto olemasolu), vajuta viitele "palu liikmelisust" menüüs.

Liitumistaotluse kinnitamisest tuleb Teile koheselt teade meili teel.

Õppematerjalid on kogukonnas nähtavad alates 2.veebr.

 

Rohkem infot siin:

16.1.15

eesti keele koolitus


Kolmapäeva, 4. veebruari kell 11-13 toimub maavalitsuse saalis teemal "Emakeele Seltsi keeletoimkonna uusimad otsused" (lektor Argo Mund).

 Oodatud on õpetajad ja noorsootöötajad.

 
Palun registreeruda  30.jaanuariks meilil: haridusosakond@laane-viru.maavalitsus,ee.

 Lugupidamisega

Marge Lepik

Haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja

14.1.15

KIK-i ühisprojekt


Tere head õpetajad!

Viis Lääne-Virumaa keskkonnahariduslike programmide pakkujat, RMK Sagadi looduskool, RMK Oandu looduskeskus, Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Ökoturism ja Puhta Vee Teemapark (Metsamõisa Arendus OÜ), on esitamas KIK-i ühisprojekti, millega loodame pakkuda 2015-2016 õppeaastal maakonna koolidele mitmekülgset keskkonna-ja loodusharidust ning võimaldada neil tutvuda maakonna mitmekülgse loodusega.

Omalt poolt pakume koolidele välja viis erinevat programmi- iga keskuse poolt üks programm. Programmid on kõik erinäolised, uudsed ja nende seast leiab sobiliku omale nii algklassilaps kui gümnasist. Programmid on kirjeldatud manuses olevas tabelis!
Et me saaksime projektile raha taodelda on meil vaja teie abi ehk nõusolekut, et soovite oma kooli ja klassiga programmidel osaleda! Selleks valige  programmide tabelist välja programm/programmid, kus osaleda soovite, täitke ära manuses olev esindusvolitus, laske kooli juhtkonna (direktor/õppealajuhataja) poolt digiallkirjastada ning saatke tagasi aadressil krista.kingumets@keskkonnaamet.ee
Kool võib valida mitu erinevat programmi erinevatele vanuseastmetele! PS! Iga keskus pakub välja ühte programmi 10 korda, seega palun kiiret reageerimist!

PS! Pidage meeles KIK-i uue määruse reeglit, et  iga klassikollektiiv või lasteaiarühm saab toetust ühes õppeaastas kuni kaheks õppekäiguks. Samuti ei tohi olla kool taotlenud lihtsustatud korras toetust või ei ole saanud rohkem kui 2 programmi õ/a ja transpordiraha (300 eur) piiresse.
Kuna aga käesoleva projekti tegevused toimuvadki 2015 sügis-2016 kevad, siis ilmselt sellega probleeme ei teki, aga peate arvestama ka enda kooli poolt esitatavate projektidega sellesse ja järgmisesse KIK taotlusvooru!


Korralduslike küsimuste puhul pöörduda Krista.Kingumets@keskkonnaamet.ee; tel: 5562 4391. Konkreetseid programme puudutavate küsimuste korral pöörduda vastava pakkuja poole, kelle kontakti leiate tabelist.

Teie tagasisidet programmides osalemise sooviga ehk esindusvolitusega ootan tagasi 20.jaanuari õhtuks!

 
Lugupidamisega

Krista Kingumets
Keskkonnahariduse spetsialist

13.1.15

Lugemist

Lugege artiklit "Mida teha, et digivahendid tunni segajaks ei muutuks?",

Tere tulemast Tallinna Teletorni!
20.jaanuaril kell 15.00 ootame õpetajaid ja huvijuhte Teletorni infopäevale. Tutvustame võimalusi külastada Teletorni koos õpilastega.
Koostöös Eesti Ringhäälingumuuseumiga on Teletorni üles seatud näitus „MINU VANA RAADIO“, mille raames pakume koolidele kahte haridusprogrammi ning toimuvad raadiote otsesaated, salvestused, mitmed kohtumisõhtud põnevate raadioajakirjanikega.
Haridusprogrammide tutvustuse ning raadionäituse ajakava leiab kaasasolevast manusest.

20. jaanuari infopäeva ajakava:

14.45-15.00 Kogunemine Teletorni esimesel korrusel
15.00-15.30 Tutvustame koolidele suunatud tegevusi
15.30-16.00 Tutvumine Teletorni hoonega, sh raadionäitusega


Teletorni pääseb linnabussiliinidega 34A, 38, 49 ja 288 (peatus "Teletorn").

Registreerumiseks saada kiri aadressile info@teletorn.ee. Oma tulekust anna palun teada hiljemalt  19.jaanuariks.

Peatse kohtumiseni Tallinna Teletornis!

Lugupidamisega

   

 
Ivar Kaldam
Programmijuht
Program Manager
SA Tallinna Teletorn
Kloostrimetsa tee 58a
11913 Tallinn
T
+372 686 3004
M
+372 56915616
W
 
 
 
SA Tallinna Teletorn

12.1.15

"Aitan lapsi"


Rakvere Teater tuletab meelde, et ka uuel aastal jätkub projekt "Aitan lapsi", mis annab teatrivaatamise  võimaluse lastele, kelle perede  majanduslik olukord teatripileti ostmist ei luba. Lähem info projekti ja kõigi teatrite pakutava kohta Eesti Etendusasutsute Liidu kodulehel http://eeteal.ee/?s=38.

 
Rakvere teatril on jaanuaris ja veebruaris pakkuda pileteid lavastusele "Oscar ja Roosamamma", mis on Eesti teatrites üks väheseid lavastusi , mida saame pakkuda alates 12. eluaastast kuni gümnaasiumi lõpuklassideni ning mis avab vaatajatele ülitõsise teema läbi hämmastava huumoriprisma. Kuidas saab 10 - aastase vähihaige posi loo jutustada lootusrikkalt, naljakalt ja elujaatavalt, seda teavad Ines Aru ja Üllar Saaremäe, kes on lavastust mänginud juba üle 200 korra.

 
Gümnaasiumiõpilastele on Rakvere Teatril "Aitan lapsi" projekti raames üksikuid kohti 10. veebruari etendusele "Kaasavaratu" , kus kassikalise loo esitab pea terve RT trupp, peaosades Anneli Rahkema ja Üllar Saaremäe.

 
Meenutan kõigile, et"Aitan lapsi" tasuta piletid on mõeldud kuni 18 - aastastele majanduslikes raskustes perede lastele, et nad saaksid tulla kaasa oma klassi või rühma ühiskülastustele või et nad saaksid osaleda näiteks oma valla poolt spetsiaalselt neile korraldatud teatriväljasõidul.

 

Huvi korral täitke manuses olev tellimusleht ja postitage see aadressil marika@rakvereteater.ee

 

Kaduviku nimel,

Rakvere Teater
Marika Tint
Rakvere Teater
korraldusjuht
+372 5012864

Erasmus+


Hea rahvusvahelise koostöö huviline,

 Kui plaanid esitada 2015. a. Erasmus+ programmi taotluse, kutsume Sind osalema taotluse koostamist abistaval infoseminaril.

Erasmus+ programm toetab rahvusvahelist koostööd kõigis elukestva õppe valdkondades. Käesolev seminar keskendub üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse võimalustele programmis.

Seminarid toimuvad:

•            29. jaanuaril kl 11.00 - 15.00 Tartus hotelli Dorpat konverentsikeskuses (Turu 2)

•            30. jaanuaril kl 11.00 - 15.00 Tallinnas Radisson Blu Sky hotellis (Rävala pst 3)

Seminar algab kõigi projektitüüpide kohta vajaliku info jagamisega ning  jätkub 2 paralleelse teematoaga – õpiränne ja strateegiline koostöö.

 
Loodame, et seminarile tulles oled tutvunud programmi esmase infoga meie kodulehel ja saame kohapeal juba detailsema info juurde asuda.

 
 

 

 


 


 

Registreerumine seminarile on avatud 23. jaanuari tööpäeva lõpuni: http://archimedes.ee/erasmuspluss-teabepaevad-2015/

 

Heade soovidega,

Erasmus+ meeskond

Hannelore Juhtsalu
Erasmus+ KA2, täiskasvanuharidus

Nordplus Juunior, Nordplus täiskasvanuharidus

Programm Grundtvig (õpikoostöö, 50+ vabatahtlik teenistus)

SA Archimedes

Tel: 697 9233 

9.1.15

5.kl õpioskuste olümpiaad


Lääne-Viru maakondliku õpioskuste võistluse juhend 5. klassile

 
Õpioskuste võistlus toimub 15. aprillil 2015.a. kell 12.00 Rakvere Gümnaasiumis (Vabaduse 1).

 
2014/2015 õppeaasta õpioskuste maakondlikul võistlusel osalevad koolide viiendate klasside viieliikmelised võistkonnad.

Võistkonnad kinnitatakse võistlusele hiljemalt 1. aprilliks 2015. (k.a.) e-aadressil ingelasiniallik@rakgym.edu.ee saadetud registreerimiskirja alusel.

 
Võistlusülesanded ei hõlma kõiki õpioskusi. Pearõhk on otsitava teabe määratlemisel ja selle käsitlemise oskustel. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust, leida tundmatu teose kasutamise juhised, valida ülesande lahenduse leidmiseks sobiv raamat või muu allikas. Kasutatakse mitmesuguseid teatmeteoseid ja erinevaid töövahendeid. Igal võistkonnal palun kaasa võtta üks nutiseade (ruumis on WiFi). Kasutatavate teatmeteoste soovitusnimekirja ei esitata.

 

Iga võistlusele registreerunud võistkond koostab ühe ülesande, mida võistkond ise ei lahenda. Võistlusele võetakse kaasa vajalik arv paljundatud ülesandeid ja vajadusel lisamaterjale ülesande lahendamiseks. Ülesannet parandab kohapeal küsimuse koostanud kooli õpetaja/juhendaja.

Ülesannete teemadeks on:

1. Loodus

2. Keel, kirjandus ja kultuur

3. Varia

4. Matemaatika.

Ülesande teema saadetakse võistkonnale vastuseks registreerimiskirjale vastavalt registreerimisjärjekorrale (esimene registreeruja saab teemaks looduse, teine keele, kirjanduse jne).

 

Ülesannete koostamisel peaks arvestama, et:

·         ühe ülesande lahendamiseks tuleks planeerida viis minutit;

·         iga ülesande eest on võimalik saada kolm punkti, vajadusel võib ülesande osade eest saada ühe, pool (0,5) või veerand (0,25) punkti;

·         osa ülesannetest võiksid olla käelised või praktilised;

·         nutiseadet saab kasutada ainult nende ülesannete puhul, kus see on juhendis ära toodud.

Ülesannete koostamisel võtta eeskujuks ainevõistluse vabariigi vooru ülesanded. Ülesandeid saab näha TÜ teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/opioskuste-voistlus

 

Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse tekstina, helindina, tabelis, piltide ja skeemidena, aga ka reaalsete objektide kaudu. Allikate valiku hindamisel arvestatakse andmete värskust ja ammendavust. Kasutada võib ainult neid vahendeid, mis töölaudadel olemas on. Treeningülesandeina soovitame harjutada: vaatlus- ja kõnelemisoskust,

- teksti mõistmist ja meeldejätmist kuulmise järgi,

- tekstis sisalduvate teabevõimaluste äratundmist (küsimuste ja diagrammide koostamine),

- vastuseks oluliste märksõnade leidmist ja vajaliku teabe eristamist vastuse seisukohalt ebaolulisest,

- ruumi plaani koostamist ja ruumis plaani järgi orienteerumist,

- teatmekirjanduse kasutamist,

- taskuarvuti kasutamist

Kindlasti soovitame tähelepanu pöörata:

ülesandeajast kinnipidamisele,

meeskonnana toimetulekule,

töö kavandamisele ja ülesannete jaotamisele meeskonnas.

 
Peame oluliseks õppimismõnu ja lahendamislusti!

 
Vastan hea meelega Teie küsimustele ja jagan selgitusi telefonil 32 53 085 või e-kirja teel.

 

Ingela Siniallik

Lääne-Virumaa kooliraamatukogude ainesektsioon

infopäev NUKUs


Õpetajate infopäev NUKUs

29. ja 30. jaanuaril ootame teid infopäevadele. Mõlemal päeval tutvustame NUKU teatri uuslavastusi, lisategevusi teatris ja muuseumis ning näitame sedagi, mis toimub proovisaalis.

 

29. jaanuaril kell 15.30 on infopäevale oodatud lasteaedade õpetajad ja juhatajad, 30. jaanuaril kell 15.30 1.-12. klasside õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid.

 
Palume end registreerida aadressil kassa@nuku.ee hiljemalt 27.01.

Info Künnimehelt


Aabitsa veebivaramus (http://aabits.kynnimees.ee)on nüüd allalaadimiseks saadaval Küllike Kütimetsa ja Mare Küti 1. klassi eesti keele õpiku töökava ja õpetajaraamat, 3. õppeveerand. 4. veerandi materjalid tulevad umbes kuu aja pärast.

 

5.1.15

AMI koolitus

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab kursuse "Klassiõpetaja ja emakeeleõpetaja koostöö". (Kuidas saaks õpilane 7. klassi jõudes emakeele- ja kirjandustunnis hästi hakkama?)

TARTUS
reedel, 09.jaanuaril kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumis 243
 nb! sellele kursusele veel 2-3 kohta!

TALLINNAS reedel, 16.jaanuaril kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)

Teemad:
* Tugimüür ja raudvara: õpilase ainealased põhioskused ja -teadmised II kooliastme lõpus, nende seos põhikooli III astmes ja gümnaasiumis õpitavaga;
* Tähelepanekud eri teemade käsitlemise kohta I ja II kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpikutes;
* Metoodilisi soovitusi, ülesandeid ja harjutusi

Sihtgrupp : Kursus on mõeldud klassiõpetajatele ja II kooliastme kirjanduse õpetajatele

Lektor:  Sirje Nootre
(Sirje Nootre on Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, emakeele didaktika MA. On töötanud pikka aega TLÜ Haapsalu Kolled i klassiõpetaja eriala eesti keele õppejõuna)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info ka  koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#klassiopetaja Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

küsimustik


Hea klassiõpetaja!

 

Head uut aastat!

 

Palume teil avaldada arvamust ja jagada kogemust seoses kirjeldava hindamisega.

Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Tartu linna klassiõpetajate ühendusega on koostanud küsimustiku, mille eesmärk on uurida koolide kogemusi kirjeldavate tunnistuste koostamisel.

Palume  leida aega küsimustele vastamiseks, et saaksime pöörduda ettepanekutega e-päevikute arendajate poole.


 

Ootame vastuseid 12. jaanuarini 2015.

 

Palun edastada kiri ka teistele kolleegidele.

 

Lugupidamisega

 Küllike Kütimets
Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatuse esimees