9.12.13

Väärtuskasvatus


Nimetus: Klassiõpetaja  kui  väärtuskasvatuse võtmeisik  ja õpilase sotsiaalsete (suhtlemisalaste) pädevuste  kujundaja

Eesmärk: Suurendada klassiõpetaja teadlikkust näha väärtuskasvatuse ja õpilaste suhtlemisalaste pädevuste arendamise dimensiooni igapäevatöös:

-          toetada õpetajate väärtuskasvatuse ja sotsiaalsete (suhtlemis)oskuste kujundamise alase pädevuse suurenemist ning selleks vajalike hoiakute kujundamist;

-          suurendada oskusi märgata ja tõlgendada oma tegevuste ja otsuste mõju igapäevastes situatsioonides koolis õpilaste väärtuste ja sotsiaalsete pädevuste kujundamise kontekstis;

-          suurendada pädevust rakendada hoolsuse ja käitumise ning loovusainete õppimist toetavat (kujundavat) hindamist kui õpilase väärtushinnangute ja sotsiaalsete  oskuste kujundamise võimalust;

-          suurendada õpetajate oskusi kasutada aktiivõppe meetodeid soovitud pädevuste kujundamisel;

-          toetada oskust analüüsida ja teadlikkust planeerida oma tööd  õpilaste väärtuste ja sotsiaalsete (suhtlemisalaste) pädevuste kujundamiseks.

Sihtrühm: Lääne-Virumaa klassiõpetajad (vabade kohtade korral ka Ida –Virumaa).

Õppejõud: prof Margit Sutrop või prof Halliki Harro-Loit – TÜ eetikakeskus;

Egle Säre (TÜ kasvatusteaduste magister); Auli Andersalu, Marika Eiskop, Mari- Mall Feldschmidt, Auli Kõnnussaar, Tiit Kõnnussaar, Merit Lage, Kristi Raava – TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse täiendkoolitajad.

Maht:  2,25 EAP (58,5 tundi, sellest auditoorne töö 38 akadeemilist tundi)

Toimumise aeg: 7. veebruar 2014- 24.aprill 2014. Õppetöö toimub 1- päevaste õppepäevadena 2 korda kuus;  koolitustsükli 6 päevast 1 päev on vaatlustegevus ja juhendatud analüüs koolikeskkonnas.

Toimumiskoht: Lääne- Virumaa, Rakvere (toimumispaik täpsustub jaanuaris).

Sisukirjeldus (läbitavad teemad): Suhetes, tegevuses ja otsustes avalduvate väärtuste märkamine ja tõlgendamine; kooli- ja klassikultuuri analüüs ning klassikultuuri kujundamise võimalused; väärtuskasvatus ja suhtlemisoskuste kujundamine ainetunnis; õpilaste väärtus- ja juhtumiarutelude juhtimine; õppimist toetav (kujundav) hindamine kui väärtuskasvatuse ja suhtlemisoskuste kujundamise võimalus klassiõpetaja töös; õppimist toetava hindamise mudeli loomine; eesmärgi seadmine ja hinnangutevaba tagasiside edastamine.

Nõuded lõpetamiseks: Lõpetamiseks on kohustus

-          läbida vähemalt 80% koolitusprogrammist;

-          osaleda aktiivselt auditoorses õppetöös ning sooritada kodused tööd.

Teemade läbimise ja koduste ülesannete tulemusena valmivad koolitusest osavõtjal isiklikud metoodilised vahendid saadud oskuste rakendamiseks. Täiendusõppeprogrammi lõpetanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Kursusele registreerimine toimub alates 9.12.2013 Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu (Täiendkoolitusprogrammid, EDUKO):

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar